Joukkue

Ahtiainen Pekka
Anttila Rasmus
Äyräs Lukas
Hietalahti Eino
Kaloinen Teemu
Kanerva Oskari
Kemppainen Eeli
Lehtonen Ville
Leino Roope
Levelä Artturi
Nahkiaisoja Rasmus
Niemi-Korpi Miko
Nieminen Elmeri
Nikander Rasmus
Nordling Kalle
Nurmi Aaro
Papinsaari Alpo
Purhonen Dani
Reinikka Vilho
Sippola Tatu
Suokas Eetu
Tamminen Jonas
Törmä Niklas
Uusimäki Luca
Holmlund Daniel
Kallio Elias
Parkkamäki Eemeli

Toimihenkilöt