Joukkue

Kemppainen Eeli
Kivimäki Lukas
Ahtiainen Pekka
Anttila Rasmus
Äyräs Lukas
Hietalahti Eino
Holmlund Daniel
Kallio Elias
Kaloinen Teemu
Lehtonen Ville
Levelä Artturi
Nahkiaisoja Rasmus
Niemi-Korpi Miko
Nieminen Elmeri
Nikander Rasmus
Nordling Kalle
Nurmi Aaro
Papinsaari Alpo
Parkkamäki Eemeli
Purhonen Dani
Reinikka Vilho
Sippola Tatu
Suokas Eetu
Tamminen Jonas
Törmä Niklas
Uusimäki Luca

Toimihenkilöt